Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ

SDS – Smart Delivery Service SK, s.r.o., IČO: 45487880 , so sídlom Dunajská 46, 811 08 Bratislava, zapísanej v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 75262/B (ďalej aj „SDS“).

Osobné údaje

Osobné údaje zahŕňajú údaje a informácie o konkrétnej (identifikovanej) alebo zistiteľnej (identifikovateľnej) fyzickej osobe. To zahŕňa napríklad údaje, akými sú meno, priezvisko, adresa, identifikačné číslo, telefónne číslo a emailová adresa.
Informácie, ktoré sa nedajú priradiť ku konkrétnej (identifikovanej) alebo zistiteľnej (identifikovateľnej) fyzickej osobe, akými sú štatistické údaje, sa nepovažujú za osobné údaje.

Dotknutá osoba

Dotknutá osoba je identifikovaná alebo identifikovateľná fyzická osoba, ktorá navštívi alebo používa webovú stránku SDS www.sds.sk.

Aplikovateľné zákony o ochrane údajov a záväzok zachovávať dôvernosť údajov

SDS spracúva osobné údaje v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej aj „GDPR“), v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „Zákon o ochrane osobných údajov“), s ohľadom na príslušné právne predpisy Slovenskej republiky, najmä v zmysle zákona č. 324/2011 Z.z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Zákon o PS“), ktorý upravuje podmienky poskytovania poštových služieb a poštového platobného styku, ako aj práva a povinnosti poskytovateľov poštových služieb, tzn. aj spoločnosti SDS. V zmysle Zákona o PS je SDS pri poskytovaní poštových služieb alebo poštového platobného styku oprávnená požadovať a zaznamenávať o odosielateľovi a adresátovi a o ich zástupcoch osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, titul, adresu, údaj o doklade totožnosti, bankové spojenie pri poštovom platobnom styku a spracúvať a uchovávať ich v informačných systémoch v rozsahu potrebnom na poskytovanie poštových služieb alebo poštového platobného styku, ak Zákon o ochrane osobných údajov neustanovuje inak. SDS zabezpečuje ochranu informácií o poskytovaných poštových službách a poštovom platobnom styku a ochranu osobných údajov pred ich neoprávneným sprístupnením alebo zverejnením a pred ich zneužitím.
SDS je povinná dodržiavať ustanovenia o poštovom tajomstve. Všetci zamestnanci a oprávnené osoby SDS sú zaviazaní povinnosťou zachovávať mlčanlivosť o informáciách a údajoch, ktoré sú predmetom poštového tajomstva a dôvernosť osobných údajov.

Bezpečnosť informačných systémov

Prostredníctvom technických a organizačných bezpečnostných opatrení sa v spoločnosť SDS zameriava na maximálnu ochranu osobných údajov pred ich stratou alebo zneužitím.
Osobné údaje sú spracúvané iba v informačných systémoch, ktoré sú chránené potrebnými bezpečnostnými opatreniami.
SDS bude upravovať a prispôsobovať technické a bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov v požadovanej miere a primerane technologickému vývoju.

Práva dotknutých osôb

SDS rešpektuje základné práva a slobody dotknutých osôb. GDPR zvyšuje právo na súkromie dotknutej osoby. Podľa tohto nariadenia majú dotknuté osoby právo:
a) byť informované o spracúvaní svojich osobných údajov a mať prístup k nim (právo byť informovaný a právo na prístup k údajom podľa článku 15 GDPR);
b) na opravu svojich nesprávnych osobných údajov (právo na opravu podľa článku 16 GDPR);
c) na vymazanie svojich osobných údajov (právo na vymazanie podľa článku 17 GDPR);
d) na obmedzenie spracúvania (právo na obmedzenie spracúvania podľa článku 18 GDPR);
e) na získanie svojich osobných údajov (právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR);
f) namietať voči spracúvaniu údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie, ktoré je vykonávané na základe oprávnených záujmov alebo realizovania dôležitej úlohy vo verejnom záujme (právo namietať podľa článku 21 GDPR pod podmienkou, že sú splnené potrebné zákonné požiadavky.

Odvolanie súhlasu

V prípade, že sa vyžadoval Váš súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, berte na vedomie, že máte právo na odvolanie tohto súhlasu kedykoľvek v budúcnosti bez ohľadu na zákonnosť spracúvania realizovaného na základe súhlasu pred odvolaním tohto súhlasu.
Uplatnenie svojho práva
Ak chcete uplatniť svoje práva ako dotknutá osoba alebo odvolať výslovný súhlas, pošlite správu zodpovednej osobe do SDS na info@sds.sk a uveďte, ktoré právo chcete uplatniť, aby mohla spoločnosť SDS podniknúť potrebné ďalšie kroky pre rešpektovanie Vášho práva.

Právo namietať

Ak sa domnievate, že boli porušené Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov máte právo uplatniť námietky na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Zhromažďovanie, spracúvanie a používanie osobných údajov

1. Vždy, keď používateľ navštívi webovú stránku SDS www.sds.sk, údaje sa uložia do záznamového súboru. Nasledujúce špecifické údaje sa dočasne uložia: a) IP číslo počítača, z ktorého prišla požiadavka; b) názov domény; c) dátum a čas prístupu; d) HTTP stavový kód; e) navštívené stránky; f) operačný systém a jeho verzia; g) prehliadač a jeho verzia a h) rozlíšenie obrazovky.
2. Pre používanie webovej stránky SDS www.sds.sk môže byť potrebné, aby servery SDS vložili tzv. cookies (malé textové súbory umiestnené do počítača navštívenou webovou stránkou). Tieto cookies sú používané technickými správcami webovej stránky. Každý návštevník môže nastaviť svoj prehliadač tak, aby odmietal cookies. Všetky návštevníci majú právo odmietnuť cookies. Pokiaľ používateľ nevyjadrí súhlas, žiadne cookies sa neuložia do počítača návštevníka. V tomto prípade sa údaje uložené v cookies neprenesú do SDS. Funkčnosť špecifických častí webovej stránky môže byť nedostupná, keď sú cookies zakázané.
3. SDS rozlišuje medzi otvorenými a uzavretými oblasťami používania webovej stránky SDS www.sds.sk. Uzavretá oblasť je potrebná pre naplnenie zmlúv medzi SDS a jej partnermi. Prístup je možný iba s použitím používateľského mena a hesla.
Medzi ostatné funkcie otvorenej časti patrí kontaktný formulár a „Track & Trace“. Údaje uvedené v rozsahu požadovanom v kontaktnom formulári, akými sú meno, priezvisko, ulica, číslo domu, PSČ, mesto atď., sú potrebné pre spracovanie Vašej požiadavky. Prenos, predaj alebo iný spôsob prenosu Vašich osobných údajov tretím stranám sa neuskutočňuje.
4. Údaje zo záznamového súboru sú anonymne analyzované pre štatistické účely. Štatistické správy sa používajú na vyhodnotenie používania webovej stránky SDS www.sds.sk. Najmä poradie, v akom sú stránky navštevované a spôsob prechádzania medzi nimi. To je za účelom, aby malo SDS prehľad o použiteľnosti webovej stránky a ako ju možno zlepšiť.

Webová stránka využíva Google Analytics, čo je webová služba od spoločnosti Google Inc. (ďalej aj „Google“). Google používa cookies, na základe ktorých je možné analyzovať vaše používanie webovej stránky SDS. Táto informácia o Vašom používaní webovej stránky, vytvorená súborom cookies (vrátane Vašej IP adresy), je odoslaná na server Google a tam uložená. Google použije tieto informácie na analýzu vášho používania webovej stránky SDS, na vypracovanie správ o aktivitách na webovej stránke SDS pre správcov tejto webovej stránky a na vykonanie ďalších služieb, ktoré sú spojené s používaním webovej stránky a internetu.

Okrem toho Google prenáša tieto informácie tretím stranám, ak je to zo zákona povinné alebo ak nejaká tretia strana spracúva tieto údaje za Google. Google v žiadnom prípade nepriradí vašu IP adresu k iným údajom Google. Môžete sa vyhnúť ukladaniu cookies úpravou príslušného nastavenia vo Vašom prehliadači; avšak radi by sme zdôraznili, že v tomto prípade možno nebudete môcť používať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu. Používaním tejto webovej stránky súhlasíte, že Google bude spracúvať zhromaždené údaje o vás spôsobom opísaným predtým a pre účely opísané predtým.

Zasielanie noviniek

SDS môže zasielať novinky, pokiaľ nedostane odvolanie súhlasu, tým zákazníkom, ktorí predtým súhlasili so zasielaním noviniek na uvedenú emailovú adresu. Databáza pre zasielanie noviniek zahŕňa meno, priezvisko, emailovú adresu a čas daného súhlasu alebo odvolania súhlasu. Dotknuté osoby majú právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas poslaním správy na info@sds.sk alebo kontaktovaním zákazníckeho centra SDS. Databáza pre zasielanie noviniek sa používa iba pre zasielanie noviniek.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby SDS

Ak chcete kontaktovať zodpovednú osobu SDS, použite túto emailovú adresu info@sds.sk. Môžete taktiež kontaktovať SDS zaslaním písaného listu zodpovednej osobe SDS.

SDS - Smart Delivery Service SK, s.r.o.
Areál ISTROCHEM — brána C
Vajnorská ulica 127/C
836 05 Bratislava
Slovenská republika

Tieto informácie boli naposledy aktualizované 4.1.2024.